Povolzhskiy Journal of Ecology. 2018. no. 1

vol. 17
2018
№1
Full Text (PDF):