Kirov

PestovS.V.Vyatka State University, 36 Moskovskya Str., Kirov 610000, Russiapestov@ib.komisc.ru

AshikhminaT.Ya.Vyatka State University, 36 Moskovskya Str., Kirov 610000, Russiaecolab2@gmail.com

BerezinG.I.Vyatka State University, 36 Moskovskya Str., Kirov 610000, Russiagrigoory1987@gmail.com

OlkovaA.S.Vyatka State University, 36 Moskovskya Str., Kirov 610000, Russiamorgan-abend@mail.ru