Nizhny Novgorod

GelashviliD.B.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiaecology@bio.unn.ru

RyabininaE.S.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiaryabinina.e.s@yandex.ru

ShapovalovaK.V.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiakristin.shapovalova@gmail.com

RomavovaE.B.Nizhny Novgorod Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiaromanova@ibbm.unn.ru

Mar’inI.A.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiashining1234@yandex.ru

ShapovalovaK.V.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiakristin.shapovalova@gmail.com

RomanovaE.B.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiaromanova@ibbm.unn.ru

SchestakovaA.A.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiaeugenybeliakov@yandex.ru

BirykovaO.V.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiaeugenybeliakov@yandex.ru

VeselovA.P.Nizhny Novgorod’s Lobachevsky State University, 23 Gagarina Av., Nizhny Novgorod 603950, Russiaeselov@bio.unn.ru