Saratov

PetrovaNadezhdaA.Botanical Garden of Saratov State University, Navashina Str., Saratov 410010, Russiakashinas2@yandex.ru

KashinAlexandrS.Botanical Garden of Saratov State University, Navashina Str., Saratov 410010, Russiakashinas2@yandex.ru

KulikovaLiudmilaV.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiakashinas2@yandex.ru

KondratenkovI.A.Saratov branch of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 24 Rabochaya Str., Saratov 410028, Russiakondri60@mail.ru

KuzinaE.G.Berg State Researh Institute on Lake and River Fisheries, Saratov branch, 152 Chernyshevskogo Str., Saratov 410002, Russiashash.elena2010@yandex.ru

GrishinaL.V.Berg State Researh Institute on Lake and River Fisheries, Saratov branch, 152 Chernyshevskogo Str., Saratov 410002, Russiashash.elena2010@yandex.ru

FilimonovaI.G.Berg State Researh Institute on Lake and River Fisheries, Saratov branch, 152 Chernyshevskogo Str., Saratov 410002, Russiashash.elena2010@yandex.ru

MosiyashS.A.Berg State Researh Institute on Lake and River Fisheries, Saratov branch, 152 Chernyshevskogo Str., Saratov 410002, Russiashash.elena2010@yandex.ru

ShashulovskayaE.A.Berg State Researh Institute on Lake and River Fisheries, Saratov branch, 152 Chernyshevskogo Str., Saratov 410002, Russiashash.elena2010@yandex.ru

MamayevA.B.Saratov branch of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 24 Rabochaya Str., Saratov 410028, Russiaoparinml@mail.ru

Pages